Det står skrevet.., men Bibelen må tolkes

Bibelen må tolkes for at vi kan erkjenne, forstå og tro, skriver pastor Kjell Werner (Rødder) i sin faste spalte på hjemmesiden vår. I de nye refleksjonene sørger og gråter han over urett og overgrep som er begått under påberopelse av Bibelens autoritet. Samtidig ser han på Bibelen som inspirert av Gud; fordi den gjør oss kjent med en evig, gyldig sannhet om en nådig Gud.

Og her kan du fordype deg i Kjell W’s nye refleksjoner

DET STÅR SKREVET…

Jeg vet at jeg er bare en av mange som sørger og gråter over at den kristne kirkes historie ble så full av meningsmotsetninger og sterke brytninger. Motsetninger som førte til undertrykkelse, overgrep, ja, til og med drap – mens man påberopte seg Bibelens autoritet.

Og det gjør vondt når vi enda ikke klarer å besinne oss. Vi er blitt mer forfinet riktig nok, mer sofistikerte. Men både i avvisspaltene og på nettet ser vi utsagn og ytringer som oser av mistenksomhet og hat. Jeg gremmes.

Helvete på jord

For tiden går det debatter om hva helvete er. Noen tegner et bilde av en hevngjerrig Gud som straffer og dømmer til evig pine. Som om vi mennesker ikke er i stand til helt på egenhånd, å etablere helvete på jord gjennom krenkelser og overgrep både av individer og nasjoner!? Det vi trenger, er et håp om at disse grusomme tilstandene skal bli tømt for sin ødeleggende kraft og gi rom for fred og god vilje.

Og i vår egen kirke har vi enda ikke klart å komme til enighet om at vi er uenige om seksuell legning og dens betydning for kirkens vitnesbyrd og tjeneste. I snart 50 år har diskusjonen pågått, og nå truer den med å splitte fellesskapet. Er ikke nok nok? Hvor lenge skal de som berøres av uenigheten vente på klare svar?

Og alle påberoper seg …at det står skrevet.

 Gud inspirerte

Det er sagt at det svakeste blekk er sterkere enn det sterkeste minne. Sant nok. Det er noe trygt med å se ting svart på hvitt. Samtidig vet vi at veien fram til de klare formuleringer ofte kan være lang og kronglete. I de gamle fortellertradisjonene var den muntlige overleveringen selve nøkkelen til oppsamlet innsikt og kunnskap. Det var også slik våre hellige skrifter først ble videreformidlet. Fortellingene kom først, men ble etter hvert samlet og skrevet ned for ettertiden.

Jeg er overbevist om at hukommelsen den gang, både den kollektive og individuelle, var mer å stole på enn den er i dag. Dataalderen gjør noe med vår hukommelse. Det er lettere å google enn å bry hjernen med å huske, og det gjør oss skremmende avhengige av teknikken.

Jesushistorien ble altså båret fram av tidsvitnene i muntlig form før fortellingene om det glade budskapet ble festet til papiret. Og vi tror at Gud var med i hele prosessen at han inspirerte både i sak og personene som fortalte og de som skrev.

Kan ikke leses bokstavelig

Hvorfor er dette så viktig? Jo fordi det som er skrevet gir støtte og næring til troens liv og tjeneste. Likevel betyr ikke det at vi kan lese Bibelen bokstavelig som Guds ufeilbarlige ord, i et hvert henseende. Dertil står det for mye i den om retten til å steine, retten til hevn, retten til å ha slaver, om hellig krig og mye mer som kirken har tatt et oppgjør med og har lagt bak seg. Men Bibelen er inspirert av Gud, og den har vært og er en kilde til inspirasjon og fornyelse. Den har formidlet en forståelse av at vi er mennesker som trenger Guds nådige godhet.

Men vi vet også at Bibelen har en menneskelig side. At de som fortalte og skrev hadde begrenset innsikt og var preget av sin egen kultur og samtid. Dette svekker likevel ikke Bibelens vitnesbyrd. For den gjør oss kjent med en evig gyldig sannhet om en nådig Gud og den formidler et gledesbudskap for fattige og for de som har et knust hjerte. Den proklamerer frihet for fanger og frigjøring for de som er bundet i lenker.

Pastor Kjell Werner