«Nye» Trondheim Metodistkirke?

Bildet av en Kristus-engasjert menighet preget av åpenhet, mangfold, samfunnsengasjement, kunnskap om og erfaring med Gud, er i ferd med å vokse fram av menighetsutviklings-prosessen vi har kjørt siden i høst og som nå nærmer seg slutten.

På et godt besøkt ”utviklingsmøte” mandag 27. februar, med gledelig mange unge til stede, drøftet, luftet og samtalte vi om våre visjoner for menigheten. Det skjedde på bakgrunn av tidligere samlinger i prosessen som har drøftet menighetens verdigrunnlag og oppdrag og konkludert med følgende:

VERDIGRUNNLAG for Trondheim Metodistkirke/menighet.

 1. Vi verdsetter et åpent og inkluderende felleskap
 2. Vi verdsetter kunnskap om og erfaring med Gud
 3. Vi verdsetter inn- og utadrettet tjeneste
 4. Vi verdsetter tilhørighet
 5. Vi verdsetter samfunnsengasjement og tydelighet

 

OPPDRAGET til Trondheim Metodistkirke/menighet::

” Trondheim Metodistkirke skal formidle at Guds nåde og kjærlighet er for alle.”

På det siste møtet, mandag 27. februar, som ble ledet av menighetsrådgiver Jon Løvland og pastor Kjell Werner Rødder, ble mange drømmer/visjoner formulert og til slutt summert i følgende fem punkter: (Formuleringene er foreløpige, skal sammenfattes ytterligere og kan justeres.)

VISJONER for Trondheim Metodistkirke/menighet:

1.Vi ser en Kristusengasjert menighet som har rom for alle og hvor sang og musikk er viktig for fellesskapet.

2. Vi ser en menighet som viser radikal gjestfrihet og nestekjærlighet og betyr en forskjell for grupper og enkeltpersoner i Trondheim.

3. Vi ser en menighet med aktive engasjerte frivillige og ansatte.

4. Vi ser en menighet hvor alle føler tilhørighet, og som får nye besøkende og medlemmer.

5. Vi ser en menighet som er åpen for alle og preget av størst mulig mangfold.

Det gjenstår (minst) et møte i prosessen for å drøfte strategier og legge en gjennomførings/implementeringsplan for menighetens satsingsområder og utvikling. Neste møte er 21. mars og alle oppfordres til å delta! Det er ikke for sent å involvere seg!

For den som vil sette seg inn i «alt» vi har tatt for oss så langt i prosessen, gjengir vi (under) menighetsrådgiver Jon Løvlands løpende referat/oppsummering av hele prosessen så langt:

Menighetsutvikling, Trondheim 27.02.17  (Møte 3, forts.)

Dagens tema:

1) Menighetens visjoner

Evt. om vi rekker:
2) Menigheten strategier

Neste møter:
Handlingsplan (21.03.17) Implementering Ny dato må evt. fastsettes

OPPSUMMERING:

VERDIGRUNNLAG

 1. Vi verdsetter et åpent og inkluderende felleskap
 2. Vi verdsetter kunnskap om og erfaring med Gud
 3. Vi verdsetter inn- og utadrettet tjeneste
 4. Vi verdsetter tilhørighet
 5. Vi verdsetter samfunnsengasjement og tydelighet

OPPDRAGET

Oppdraget til Trondheim Metodistkirke er
– å formidle at Guds nåde og kjærlighet er for alle.

VISJONER (formuleringer pr. 27.02.17. Kan jobbes med og landes neste møte)

 1. Vi ser en Kristusengasjert menighet som har rom for alle og hvor sang og musikk er

viktig for fellesskapet.

 1. Vi ser en menighet som viser radikal gjestfrihet og nestekjærlighet og betyr en

forskjell for grupper og enkeltpersoner i Trondheim.

 1. Vi ser en menighet med aktive engasjerte frivillige og ansatte.
 2. Vi ser en menighet hvor alle føler tilhørighet og som får nye besøkende og

medlemmer.

 1. Vi ser en menighet som er åpen for alle og preget av størst mulig mangfold.

 

Innledningsoppgave/lytteoppgave i forbindelse med verdier) : Se vår egen konfirmant-video fra Trondheim om RBK og godfot-teorien.

Oppgave:

”Skriv ned det du tenker vi som menighet kan lære fra ”Norges beste lag” 🙂 om hvordan vi har det sammen. Hvilke verdier har de?” Hva kan vi lære

Tilbakemeldinger (verbalt):

 • Få frem hverandres sterke sider
 • Gjøre hverandre gode
 • Laget er det viktigste
 • Jo flere som lykkes, gjør laget bedre
 • Hvis enkeltpersoner ikke lykkes, lykkes ikke laget heller
 • Uten medspillere hadde jeg ikke vært noe
 • Vi kan bli bedre med å øke treningsmengden
 • Med rett trening unngår en skader
 • Lagt et godt fundament/grunnmur
 • Tro på det man står for
 • Hente impulser utenfra
 • Trygg på sin egen rolle
 • Raus med menneskene (i og utenfor laget/menigheten)
 • Gode relasjoner
 • Trekke i samme retning
 • Gjøre det vi kan best (nådegavebasert tjeneste)
 • Godfot-teorien
 • Alle er velkommen
 • Tar alle mennesker på alvor og er konsentrert
 • Samsvar mellom åpenhet og det de viser
 • Trenere trener på å utvikle seg, annerkjennelse
 • Åpenhet,
 • Raus klubb
 • Åpenhet og godt miljø
 • Gjøre hverandre gode – ikke sjalu om noen lykkes/gjør det godt
 • Tydelighet på krav som stilles
 • Opplevde motgang når de forlot det verdisettet som lå til grunn

 

VERDIGRUNNLAG METODISTKIRKEN, TRONDHEIM

25.10.16

Viktig:

Total avhengighet at Gud i denne menighetsutviklingen. Menighetsveileder gjentok bønnefokus for prosessen! Viktig at det fortsetter gjennom hele prosessen!

Undervisning verdigrunnlag:
Spørsmålet er HVORFOR? Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Verdigrunnlaget:

 • forteller hva slags menighet vi er.
 • gir oss retning og begrunnelse for det vi skal gjøre.
 • hjelper oss til å avgjøre hva vi skal gjøre og ikke gjøre.
 • hjelper oss til å prioritere. Hva er viktigst?
 • gir oss svar på HVORFOR vi gjør det vi gjør

o Jerusalem Ag gj. 2: 42-47 -Første menighet verdier: Undervisning, fellesskap, bønn, tilbedelse, evangelisering

Etter undervisningen om verdigrunnlaget gjennomførtes en brainstorming aktivitet.

Resultat av brainstorming m/underpunkt:

 1. Vi verdsetter et åpent og inkluderende felleskap (inn)
 • Jeg verdsetter fellesskap (3)
 • Jeg verdsetter gode fellesskap
 • Jeg verdsetter samhold
 • Jeg verdsetter samhold og omsorg
 • Jeg verdsetter fellesskapet i menigheten
 • Jeg verdsetter menighetsfamilien
 • Jeg verdsetter fellesskap der mennesker er ekte og varme
 • Jeg verdsetter det kristne fellesskapet
 • Jeg verdsetter å være samlet til gudstjeneste
 • Jeg verdsetter inkludering
 • Jeg verdsetter alle
 • Jeg verdsetter åpenhet
 • Jeg verdsetter en kirke som er åpen for alle
 • Jeg verdsetter menneskene i menigheten
 • Jeg verdsetter tilhørighet
 • Jeg verdsetter raushet
 • Jeg verdsetter godt vennskap
 • Jeg verdsetter trofasthet (i bønnefellesskap, alle tenker på alle, samhold i alle

aldre)

 1. Vi verdsetter kunnskap om og erfaring med Gud (opp)
  • Jeg verdsetter forkynnelsen
  • Jeg verdsetter enkel og god forkynnelse (2)
  • Jeg verdsetter god salmesang i gudstjenesten
  • Jeg verdsetter bibelgrupper
  • Jeg verdsetter bibelundervisning
  • Jeg verdsetter kunnskap om Gud
  • Jeg verdsetter Guds kjærlighet
  • Jeg verdsetter Guds nåde
  • Jeg verdsetter Jesus som frelser og inspirator
  • Jeg verdsetter nysjerrighet på Gud
  • Jeg verdsetter at kristen tro gir mening til livet
  • Jeg verdsetter Gudstjenesten
  • Jeg verdsetter uhøytidelig form i gudstjenestene
  • Jeg verdsetter god liturgi
  • Jeg verdsetter god sang- og musikk
 2. Vi verdsetter inn- og utadrettet tjeneste (inn/ut)
  • Jeg verdsetter at de unge blir brukt og verdsatt i menigheten
  • Jeg verdsetter å ha oppgave i menigheten
  • Jeg verdsetter at menigheten har bruk for meg og jeg har bruk for menigheten
  • Jeg verdsetter diakoni (utadrettet)
  • Jeg verdsetter omsorg
  • Jeg verdsetter misjon
 3. Vi verdsetter tilhørighet, lokalt og globalt (inn)
  • Jeg verdsetter UMC
  • Jeg verdsetter kirkeordningen (struktur)
 4. Vi verdsetter samfunnsengasjement og tydelighet (ut)

Verdigrunnlaget, oppsummert

 1. Vi verdsetter et åpent og inkluderende felleskap
 2. Vi verdsetter kunnskap om og erfaring med Gud
 3. Vi verdsetter inn- og utadrettet tjeneste
 4. Vi verdsetter tilhørighet
 5. Vi verdsetter samfunnsengasjement og tydelighet

Oppdraget
Undervisning om Oppdraget: (HVA?)

 • Hva er det meningen at vi skal gjøre?
 • Oppdraget bestemmer retningen på det vi gjør
 • Oppdraget fokuserer på menighetens framtid
 • Oppdraget gir retningslinjen for beslutningene
 • Oppdraget gir enhet og former strategien
 • Det kan formuleres i en kort oppdragsbeskrivelse
 • Den er kort, bibelsk og konkret

Oppdraget er bredt, kort, bibelsk definisjon av hva menigheten skal gjøre.

5 nøkkel elementer: – Bred
– Kort
– Bibelsk

– En definisjon
– Det vi skal gjøre

Gode spørsmål å spørre:
1. Hva var det kirken egentlig skulle gjøre?
2. Hva er det kirken gjør?
3. Hvorfor gjør den ikke det den skulle?
4. Hva skal til for å gjøre det en egentlig skulle gjøre?

Oppdraget kan skrives ut som:
• Oppdraget til Trondheim Metodistkirke er å: _____________________ • Vårt oppdrag er å: _____________________
• Trondheim Metodistkirke søker å

Forskjell på hensikten med det vi gjør og selve oppdraget

Spørsmål: Omfang: Ønske: Fokus: Bruken:

Hensikten

Hvorfor eksisterer vi? Smalt
Å ære Gud
Gud

Oppdraget

Hva er det meningen vi skal gjøre Bredt
Å gjøre disipler
Mennesket (meg)

Internt, men eksternt rettet fokus

Internt eller ekstern
Har vi pr i dag et tydelig definert oppdrag?

Lage en ny oppdragsbeskrivesle:

 1. Beskriv menighetens hensikt: Kirkens hensikt?
  Hvem skal vi tjene?
  Hvordan vil vi tjene?
 2. Skriv det ned:
  Hvilke ord kommuniserer best med de vi skal nå? Forstår folk det du har skrevet?
  Er formatet på dette forståelig?
 3. Hold det bredt men tydelig Er det bredt nok?
  Er det klart?
 4. Lag det kort og enkelt
  Passer det på en T-shirt? (kort nok) Kan det memoreres?

Metodistkirken sentralt:

”Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres. ”

Oppdraget til Trondheim Metodistkirke:

” – Metodistkirken i Trondheim….

Tidligere visjonsunderlag:

”Kirken i sentrum” –
Åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører
Hjemmesidetekst:
» Vi ønsker å være en åpen, inkluderende og fordomsfri menighet for alle mennesker. Alle betyr ALLE for oss! Kirka vår er åpen for Gud, for livet, for verden – og for deg!

Oppdragsbeskrivelse

Forslag:

 • Være et medmenneske
 • Formidle Guds nåde og kjærlighet til alle
 • Formidle Guds betingelsesløse kjærlighet og ubegrensede nåde til alle
 • Synliggjøre Jesus

(Formidle betydning: ”Bable”, demonstrere, bygge bro, informere, visualisere)

Oppdraget til Trondheim Metodistkirke er:
– å formidle at Guds nåde og kjærlighet er for alle.

Visjon

I dette møtet (27.02.17) jobbet menigheten med visjoner, og evt. starte opp med strategier.

(På slutten av møtet ble det oppfordret til å forberede seg på undervisning om strategier som er tema for neste møte.)

Bibeltekst om visjoner. (Joel 3:1 ble lest)
Joel 3:1
En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn.
Apg 2:17
I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.

Vi snakker da om hva vi ser fremover, og hva vi skal gjøre for å nå dette. Vi skal fylle inn matrisen under for det vi ser sammen:

Visjon:
1. Vi ser en menighet…..

(Verdier: f.eks 1,4)

Strategi:

 1. a) b) c)

Undervisning gjennomgått om visjonsarbeidet som forberedelse til neste møte: En visjon er noe vi ser! Et bilde.

Spørsmålet er: Hva? Hva slags menighets vil vi være?

Nødvendigheten av en visjon

Visjonen:

 • Fremmer enhet
 • Skaper energi
 • Skaper mening med det vi gjør, hensikt
 • Får oss til å satse selv om det koster. Å betale prisen.
 • Fremmer lederskap
 • Gir utholdenhet
 • Tidsbegrenset, nye visjoner bygger på samme gjeldende verdigrunnlag

En visjon er:

 • Den er tydelig
 • Den er utfordrende (lista må ligge høyt nok til at den utfordrer, men ikke så høyt at den tar motet fra deg)
 • Visjonen er et bilde (noe du ser)
 • Den er menighetens fremtid,
 • Den kan nås
 • Den må nås

Visjonsprosessen

 • Klarsynt bønn (for menighetens visjon og for hver enkelt som en delvisjon)
 • Definere menighetens oppdrag (Metodistisk å være sosialt engasjert, omsorg for

hele mennesket)

 • Tenker stort og visjonært (krever alt vi har)
 • Skriftlig brainstorming (menigheten i fellesskap får frem dette)
 • Ta tiden til hjelp. En visjon fødes ikke i hastverk, men i tålmodighet.
 • Skriv ned visjonen
 • Kommuniserer visjonen (På vegg, i bibel, sang, annet….)
 • Ved lederens eksempel • Gjennom forkynnelse • Ved å synge den

Ikke formulere en visjon som knekker dere!

Må derfor finne ut hvilke verdipunkter som skal få hovedfokus og prioriteres inn i en visjonsprosess.

Vi kan ikke gjøre alle på en gang, men forsøke å gjøre riktige ting til riktig tid. Hva skal være med i visjonen for menigheten i Trondheim?

Utforme visjonen:

Start en setning med ”Jeg ser en menighet som ……”
Det hjelper til å beskrive det du drømmer om og det du ser.

Brainstorming, visjoner:
Naturlig at det har utganspunkt i verdigrunnlaget vår som sier hvorfor vi er menighet:

 1. Vi verdsetter et åpent og inkluderende felleskap 2. Vi verdsetter kunnskap om og erfaring med Gud 3. Vi verdsetter inn- og utadrettet tjeneste
  4. Vi verdsetter tilhørighet
 2. Vi verdsetter samfunnsengasjement og tydelighet

Samtidig ikke la dette hindre dere i å beskrive det dere ser!

Skriv en setning som starter med: Jeg ser en menighet som…… det du ser!

Oppsummering:

Fellesskap (med også gudstjeneste innhold)

Fellesskap Gudsforhold
Tjeneste
Tilhørighet Samfunnsengasjement

for å sette ord på visjonen –

– Vi ser en Kristusengasjert menighet som har rom for alle og hvor sang og musikk er viktig for fellesskapet

– Vi ser en menighet med Jesus-sentrert forkynnelse som har rom for alle og hvor sang og musikk er sentrale for fellesskapet
– Vi ser en menighet med et klart Jesus-sentrert budskap og med tilbud til alle
– har tilbud til hele familien

-har et aktivt barne- og ungdomsarbeid
– der alle generasjoner kan møtes sammen
– vokser frem med mye ungdom, med mye musikk og sang og en brennende iver for Kristus
– der sang og musikk er sentral for fellesskap og forkynnelse
– med en økende flokk som feirer gudstjeneste sammen
– med et klart Jesus-sentrert budskap
– priser Gud gjennom sang og musikk
– får nye familier

Samfunnsengasjement

– Vi ser en menighet som viser radikal gjestfrihet og nestekjærlighet og betyr en forskjell for grupper og enkeltpersoner i Trondheim

– preges av og praktiserer sosial- og åndelig hellighet
– har oppgaver i samfunnet rundt oss
– har en åpen dør for mennesker som er i sentrum med tilbud om bønn, lystenning og velsignelse
– innbyr byens tiggere og følger den opp
– i fellesskap og gjennom enkeltpersoner der de bor møter mennesker i nestekjærlighet

Begrep å ta med videre: ”River vegger”/ ”Uten vegger” /”rive murer”

Tjeneste (inn/ut)

– Vi ser en menighet med aktive engasjerte frivillige og ansatte.

– har mange sang- og musikkledere
– har god økonomi
– har en stabil prestetjeneste
– med aktiviteter for barn- og ungdom fast en dag i uken
– har et stort og aktivt ungdomsarbeid med faste aktiviteter – Som bruker sine evner og gjør hverandre gode

Tilhørighet

Vi ser en menighet hvor alle føler tilhørighet og som får nye besøkende og medlemmer.

– hvor ikke-metodister og andre ønsker å besøke – besøkes ofte av både menighet og andre

– stadig får nye medlemmer
– hvor man føler tilhørighet og har mange gode vennskap

Åpenhet

– Vi ser en menighet som er åpen for alle og preget av størst mulig mangfold.

– er åpen for alle
– er åpen og tar imot alle
– er preget av størst mulig mangfold (alder, kjønn, rase, seksuell legning, nasjonalitet) – hvor ikke-metodister og andre ønsker å besøke

– besøkes ofte av både menighet og andre
– har åpen dør for mennesker som er i sentrum med tilbud om bønn, lystenning og velsignelse
– er godt kjent og synlige i byen
– preget av radikal gjestfrihet og generøsitet

I neste møte vil vi velge hvilket av disse områdene vi skal ta fatt i først og jobbe med strategier – vi spør spørsmålet: HVORDAN? skal dette skje/bli til.

Les gjerne undervisningen på neste (siste) side som en forberedelse til dette.

27.02.17 Jon Løvland

Strategien.

Spørsmål er ”Hvordan”?

Strategi:

 • Visjon uten en strategi forblir en illusjon
 • Strategien gjør visjonen til virkelighet
 • Strategien formilder forståelse
 • Strategien sørger for fremdrift og moment
 • Strategiene hjelper oss til å bruke ressursene rett
 • Strategien
 • Strategien

viser det Gud velsigner

 • Strategien mislykkes)

innebærer en prosess (Om du mislykkes å planlegge, planlegger du å

har mål og hensikt • Hva skal vi gjøre?

 • Gjør vi det?
 • Om ikke, hvorfor?
 • Hjelper å ta styring i menigheten

Strategiprosessen

 • Du når ikke alle med en og samme strategi!
 • Identifiser målgruppen
 • Samle informasjon om målgruppen
 • Konstruer en profilperson
 • Hva slags menighet vil nå målgruppen
 • Sett strategiske mål
  • Langsiktige mål
  • Kortsiktige mål
 • Rekruttere medarbeidere til å utføre strategien
 • Tren og utrust medarbeidere
 • Sørg for at de nødvendige ressurser er tilgjengelige
 • Vekst krever ressurser!

Implementere strategien

 • Lag en handlingsplan med mål og delmål (Handlingsplan*)
 • Lag en prioriteringsliste, det som har størst betydning.
 • Deleger oppgaver, involver nøkkelpersoner
 • Low hanging fruits. Enkle forandringer. (Rydde i rot, mm)
 • Maksimer det dere er gode på, identifiser det dere er svaker på og gjør noe med

det først (SWOT analyse: Strength, Weakness, Opportunities, Threaths.)

 • Informer menigheten fortløpende. Informasjon skaper motivasjon.

* Handlingsplanen er f. eks et excel ark med visjonsområder bortover og tidsplan nedover med målsetningene fylt inn. (Vi bruker en mal Menighetsrådgiverne har utviklet)