Vi må ta risikoen og tolke Guds kjærlighet

trhumc-fastelavn17-4«Som kristne kan vi ikke bare være observatører. Fordi vi bryr oss om andre menneskers liv, må vi ta risikoen på å tolke Guds kjærlighet inn i konkrete historiske situasjoner», sa pastor Kjell Werner Rødder i sin preken i Trondheim Metodistklirke søndag 26. februar.

– I Metodistkirken har vi aldri vært fremmed for å ta stilling til brennbare sosiale og politiske spørsmål, understreket pastor Rødder. Arven fra Wesley pekte på nødvendigheten av å forene sosial og personlig hellighet. Vi har ikke alltid vært like flinke til det men kirken har oppfordret oss til å involvere oss i samfunnet, til å brytes med både etiske, sosiale og politiske dilemmaer, sa han.

Men i det statskirkelige, lutherske Norge har vi levd så lenge med en kristen kultur og kirke som har vært knyttet tett opp til det statlige maktapparatet, og med en dominerende teologisk forståelse som laget nesten vanntette skott mellom det verdslige og det åndelige regimentet, mellom samfunnsliv og gudsliv, sa Rødder.

Tyveri av vår identitet som kristne

trhumc-fastelavn17-6Metodistkirken i Trondheim har dette halvåret «identitet» som overordnet tema, og for sin preken på fastelavnssøndagen, hadde pastor Rødder valgt ttittelen «Kristenfolket – hvem er nå det?» Han konstatererte at kirken og den kristne menighetver satt under debatt – også i Norge. Kirken og den kristne menighet er satt under debatt. Det skyldes mange ting. Reformasjonsjubileet, sterke spenninger knyttet til sosialetiske stridstema og teologiske brytninger. Hvem er kirken og vi? Hva vil et si å være menighet i dag?

– I velmenende iver, opplever vi blant mange det jeg vil kalle en ukritisk begeistring for det kristne høyre i USA og deres innskrenkede definisjon av ”kristne verdier”, sa Rødder. Jeg tror mange av oss blir sittende igjen, med den ubehagelige følelsen av tyveri – tyveri av vår identitet og selvforståelse som kristne, fortsatte han.

– I dag må det på norsk mark være viktigere med en virkelig gjennomtenkning av hva som er kristne verdier i politikk og samfunnsliv, enn ukritisk å importere det amerikanske kristne høyres slagord og forenklinger, sa pastor Rødder.

Et rikt helhetsbilde

Hvem er kristenfolket? Hva er det som definerer oss?, spurte Rødder. Bibelen gir ikke ett opplagtt svar. Oppfatningen av at det finnes en nytestamentlig menighetsordning, er en illusjon. Det Nye testamentets ulike skriftgrupper rommer i virkeligheten nokså ulike utforminger om det å være kirke. Vi kan spore én særegen menighetsteologi hos Matteus, én i Paulus-tradisjonen, én hos Johannes, én i 1. Peters brev osv….

Hos Paulus lå det for eksempel en n sterk forventning om Jesu snarlige hjemkomst. Oppdraget hadde hast og akkurat det preget hans forståelse av hvem og hva menigheten var.

Det er enighet om at disse ulike forståelsene vi finner i det Nye testamentet, ikke kan og skal stilles opp mot hverandre. De avspeiler snarere lokale situasjoner og varianter, men danner sammen Skriftens helhetssyn og utfyller hverandre. De spiller altså sammen og skaper et rikt helhetsbilde, sa Rødder. Derfor både kjennes det, og blir faktisk galt på andres vegne om/når vi ut fra et bestemt religiøst eller politisk engasjement opphøyer meninger eller prosjekter til selve kriteriet på og inngangsporten til fellesskapet, folket eller menigheten.

Billedtekst: Ernestina høynet gudstjenesten med vakker sang (t.h.) og fastelavnssøndag ble behørig markert både i samlingen med barna omkring «kofferten» og gjennom Ediths bakverk som ledsaget kirkebakkekaffen.

Kristenfolket er gudvillet

– Begrepet ”folket” blir i Bibelen mer enn en beskrivelse av en naturlig sosial størrelse man blir født inn i. «Folket» blir et begrep som også beskriver en relasjon til den levende Gud. En relasjon som han har tatt initiativet til. Sammenhengen til menighetsbegrepet blir åpenbar. «Ecclesia» er utledet av verbet «eccaleå» som betyr å rope ut. Og da blir betydningen: «Menigheten» = «de som er ropt ut» – de som har hørt Jesu kall til etterfølgelse.

– Kristenfolket er noe gudvillet. Det er et folk som eksisterer fordi Gud i Jesus har handlet, ”ført oss fra mørket til lys”… og det skal bli synlig hvem dette folket er gjennom hva det sier og gjør. Det innebærer stor risiko å avgrense dette folket til å omfatte bare de som er enig med meg, eller med Fremskrittspartiet, eller med Arbeiderpartiet, eller med Metodistkirken for den del, sa pastor Rødder.

– Å vitne om Jesus er dypest sett å gjenspeile ham. Fastetiden er en nådetid. Den vil hjelpe oss til å senke farten, spisse ørene og rette oppmerksomheten vår mot Jesus og de hendelsene som forandret verdenshistorien; hans død og oppstandelse. Der vi kan oppdage på nytt hvem vi er, alle vi i «folket» som bærer hans navn – Kristne, sa pastor Kjell Werner Rødder.

trhumc-fastelavn17-2

Gudstjeneste/prekenreferat ved Ole-Einar Andersen med støtte i manus