Rop det ut!

– Hver gang Jesu navn blir brukt for å skille mennesker, hver gang det brukes slik at det genererer hat og ikke kjærlighet – da misbrukes Jesu navn. Det verdsliggjøres og mister sin kraft, sa pastor Kjell Werner Rødder i sin preken 22. mars.

gt2204-10– Kanskje hører og merker vi evangeliets stemme og frigjørende kraft sterkest fra mennesker som vitner om Jesus Kristus fra en avmektig og marginalisert posisjon, sa Rødder i sin utfordrende og sterkt Jesus-sentrerte preken med teamet «Frimodig tro». Den var en oppfølging av forrige søndags forkynnelse med temaet «Troens vågemot».

 

– Vår tid trenger ”Han som alle tiders floker løse kan».  Vi trenger freden, den som overgår alt vi  forstår og fatter. Vi trenger det nå mer enn noensinne. Vi trenger håpet om bedre tider. Som hans disipler trenger vi å koble oss på oppstandelseskraften for å komme videre med vårt oppdrag: Å gjøre verden mer hel, fremme forsoning og gjøre menneskenes bolig til et bedre sted å leve for alle, sa pastor Rødder.

 – Det kristne budskapet er et budskap som burde ropes utover hustakene: «Gud elsker oss alle ubetinget, aksepterer oss alle uten reservasjoner og arbeider for å forvandle oss totalt». Beklageligvis har dette maksimalt inkluderende budskapet i praksis blitt forvandlet/gjort til noe strengt eksklusivt og ekskluderende, sa pastor Kjell Werner Rødder.

 

Søndagens gudstjeneste samlet 45 personer, og flere av menighetens legfolk deltok. Et høydepunkt var da pastor Rødder kunne døpe en av årets konfirmanter, Kwabena A. Gyimah. En flott handling og et sterkt vitnesbyrd fra en av våre fine ungdommer. Organist Takako Ueno understøttet dagens tema og «oppsummerte» gudstjenesten med å spille Bachs vakre orgelkoral «Jesus, bleibet meine Freude» som potsludium.

 

Frimodig tro

Bakgrunnen for de to siste søndagenes prekener er Apostelgjerningens fortelling om Peters og Johannes’ helbredelse av den lamme tiggeren i Fagerporten. (Ap.gj. 3: 1-19 ) og de religiøse myndighetenes reaksjoner på det. I sin  prekenen 22. april fokuserte pastor Kjell Werner Rødder på tre utsagn i teksten.

«Med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette?»

gt2204-8– For de som sitter med makten er det naturlig å spørre slik. Maktmennesker er alltid opptatt av myndighet og gjennomføringskraft. Når troens folk og kirkens ledere i dag for eksempel snakker om oljeleting i nordområdene eller innvandringspolitikk, vekker det fort debatt og kritiske spørsmål. Etikken kommer som oftest etter politikken, sa pastor Rødder.

Helbredelsen av den lamme mannen i Fagerporten ble for mye for makthaverne. Det var Sahedrin, Rådet som hadde stor myndighet i Israel, som stilte spørsmålet til Peter og Johannes. Svaret kom umiddelbart og med stor frimodighet : «Det er ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde.»

gt2204-11– Navn er viktig. Det kan være stor makt i navn, sa Rødder. Navn kan løfte fram viktige personer eller saker, mens navnløse forblir usynlige, anonyme og værende i historiens skygger. Hvor mange av oss har ikke pugget konge rekkene vel vitende om at det egentlig var de navnløse sliterne, bønder, soldater og leilendinger som brakte historien videre, sa Rødder.

Også i Bibelen forblir mange navnløse, for eksempel kvinner som bare gjøres kjent for oss, ikke med eget navn, men med navnet til far eller ektefellen. Kvinnen ved Jakobs brønn, hun som førte en så viktig samtale med Jesus, ble heller ikke navngitt. Og han hadde ikke mye status den lamme tiggeren som Peter helbreder. Han forblir navnløs, mens landemerket ”Fagerporten” der han satt i årtier og tigget, på en måte blir hans identitetsmerke.

gt2204-5– Alt dette skjer i dag også. De mektige og innflytelsesrike gir navn til bygninger, gater, plasser og broer. ”Trump- Tower”, er bare et eksempel av utallige, sa Rødder som også nevnte  ”Tordenskioldparken” og ”Olav Trygvasonsgate” som er par lokale eksempler.

– Men da skal vi kanskje holde fram og minne hverandre om at å gi navn til de undertrykte, de sørgende, til ofre for urettferdighet er en måte å ta tilbake deres verdighet på. Ved å gi dem navn, gir vi dem identitet og plass i både samtid og historie, understreket Rødder.

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Dere anklager oss for å ha gjort noe godt for en syk mann. Er det også galt?, spurte Peter. Men vit at vi har handlet i Jesu navn, sa han til Rådet.

– Vi liker godt, ja noen vil si at de elsker å synge sangene om Jesus. Det er noe ved navnet hans. Og ja, vår tid trenger Jesus;  trenger å høre og merke mer av kraften fra hans oppstandelse. Vår tid trenger ”Han som alle tiders floker løse kan». pastor Rødder.

– En måte å forstå oppdraget vårt på er den hebraiske forståelsen av «shalom».Dette begrepet klinger med i det greske ordet for frelse, og betyr noe i retning av ”helhet” eller ”fellesskap”. Det er nettopp dette Jesus forkynte. Han talte om og levde ut et guddommelig nærvær der det som var brutt i stykker kunne leges, og en istykkerslått verden igjen kunne bli hel, understreket pastor Rødder. Da blir det rett og slett tragisk at slik kirken, i alle fall i perioder, har gitt det å bli frelst nesten motsatt betydning. I stedet for å forene mennesker, har frelsen skilt individer fra hverandre, sa han.

gt2204-10– Den gode nyheten er at kraften i Jesu oppstandelse har tatt bolig i oss ved den Ånd han lovte til alle som tror. Derfor proklamere vi med frimodighet at hans kjærlighet er for alle og at frelsen gjelder både den enkelte, og hele skaperverket. Og frelsen kommer i Jesu navn, vår herre og Gud.

 

Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» 

(Prekenreferat v/ Ole-Einar Andersen)