Annerledeskongen

– Jesus var en annerledes konge. Han oppfylte hverken disiplenes eller folkets forventninger!, sa Nordby sa pastor Lars-Erik Nordby i sin preken på gudstjenesten 25. november. En preken hvor han også utfordret tanken på statsreligion og kirkelig avhengighet av refusjoner, tilskudd og skattefritak.

– Gud er alltid større og Guds nåde når alltid lenger enn vi forstår, understreket pastor Nordby den siste søndagen i kirkeåret. ( det nye kirkeåret starter med 1. søndag i advent!) En dag som nå kalles Kristi Kongefest, men tidligere «Kristi domssøndag» – slik sett er dagen blitt et hakk lysere, sa pastor Nordby på en gudstjeneste som samlet over 40 i alle aldre – fra fem uker til 90 år! Og kirken luktet nyvasket, ren og ryddig, med juletreet allerede pyntet, etter lørdagens dugnad som også samlet omkring 20. 

Takako (Ueno) velsignet oss nok en gang med sitt orgelspill, og Ernestina (Osei Assibey) og Amelia (Adubeaa Hagan) med ghanesiske lovsanger. Bjørg (Burkeland) og Amelia var kirkeverter, og Ernestina assisterte ved nattverdsutdelingen. Asbjørn (Stjern) styrte teknikken. Etter gudstjenesten var det kirkebakkekaffe med juleutlodning i en nærmest fullsatt Wesleysal i god stemning. Inntektene fra årets juleutlodning er øremerket den forestående oppgraderingen av kirkekjøkkenet. 

Fra forfulgt til veletablert

Lesetekstene for søndagen var hentet fra Daniel 7:9-10, 13-14 og Joh. Åp 1:4b-8, mens pastor Nordby i sin preken tok utgangspunkt i Joh 128:33-37 og Jesu svar på Pilatus’ spørsmål: «Du er altså konge?»

Jesu svar understreket at han var en annerledes konge. Hans rike ikke var av denne verden. Hans rike skulle ikke utbres med sverd, heller ikke med ild og brann! Dette er sannhetens rike, hvor de som er av sannhet vil gjenkjenne røsten som kaller. 

– Dette var noe de kristne forstod så lenge de var en forfulgt minoritet, påpekte pastor Nordby, men så begynte ting å forandre seg. Den romerske keiseren Konstantin hadde angivelig i år 312 et syn og deretter en drøm hvor han så et kors på himmelen med ordene «Ved dette tegn skal du seire». Konstantin så mulighetene og la grunnen for at kristendommen ble statsreligion. Før århundret var over, ble hedningene forfulgt med like stor nidkjærhet som de kristne hadde vært forfulgt tidligere. Ja, ikke bare hedningene, men også de kristne som avvek fra Storkirken fikk kjenne bål og brann. 

– Følger vi så historiens gang videre ser vi at kirken og staten etter hvert kjemper om overmakten i samfunnet og det ikke bare med ord, men også med sverd, sa Nordby og trakk historiske linjer også til Norge, helt fram til våre dager.

– Etter et politisk kompromiss, ble det i 2012 etablert et tydeligere skille mellom stat og kirke i Norge, med større selvstendighet for kirken. Statskirken ble opphevet, samtidig som folkekirken skulle bestå, sa Nordby. For oss andre er det jo i parentes bemerket vanskelig å forstå at ikke statskirken består, så lenge staten betaler prestenes lønninger og kommunene dekker de det meste av menighetenes utgifter, kommenterte han.

– Nå er vel heller ikke vår kirke (Metodistkirken) så ren at det gjør noe, påpekte Nordby. Vi tar gladelig imot de refusjoner og skattefritak vi kan få. Vi aner at mange kirker har gått en vei fra å være forfulgte minoriteter som gikk i Jesu fotspor, til vi i dag er svært så veletablerte. Det er lett å glemme at Jesus sa «Min kongsmakt er ikke av denne verden»,understreket Nordby; «Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra».

Mer enn sjelers frelse

– Hva betyr det da at Jesus er vår konge?, spurte Nordby.

– I høst har vi (i Trondheim Metodistkirke) stadig blitt minnet om at Gud har skapt himmel og jord, og at vi er ansvarlig for hvordan vi forvalter alt det skapte, fortsatte han. –  Når vi bekjenner at Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, forstår vi at han har ansvar for mer enn våre sjelers frelse. Menneskesønnen er innsatt som himmelens og jordens herre og konge.

– Men vi forstår ut fra dagens tekster at det også handler om at én dag skal bøker åpnes og vi skal stå til regnskap for våre liv og handlinger. Vi aner noe om at vi i et glimt skal bli konfrontert med det som var godt og det som vi ikke taklet. 

Dette er en smertelig tanke for de fleste av oss. Men vi forstår at det også gir trøst til alle dem gjennom livet her opplevde å bli utsatt for all verdens ondskap. En dag skal de få oppreisning! En dag skal alle skjulte sammenhenger avsløres. 

– Det virker jo skremmende også for oss hverdagsmennesker, men samtidig er vi ikke uten håp. For den som skal møte oss som dommer er den samme som ga sitt liv for vår skyld. Nettopp i dommens øyeblikk har vi det håp om at den ufortjente frelse skal bli oss til del. Som Paulus sier: Jeg er viss på at verken liv eller død, hverken det som nå er eller det som kommer skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus.

– Gjennom våre liv kan vi ikke bare vitne om vår Herre og mester, men vi kan også skygge for han, advarte pastor Nordby. Vi må våge å tro at sannhetens rike, Guds rike, ikke er identisk med de grenser vi setter. Gud er alltid større og Guds nåde når alltid lenger enn vi forstår. Det er det vi i vår(metodistiske) tradisjon prøver å beskrive med «den forutgående nåden,» og som salmedikteren Svein Ellingsen beskriver på sin måte:

Herre, når din time kommer, 

åpenbarer du ditt rike

Og i klarhet får vi skue alt det skapte,

Frigjort, fullendt! Vi skal se deg som du er.

Denne nåde er det som er virksom allerede her:

Mens vi venter på din time,

Tror vi på ditt rikes nærhet,

Skult som årer under jorden,

Skult som vind i treets krone,

Til vi ser deg som du er!

– Så er Jesu rike nærværende allerede her, understreket pastor Lars-Erik Nordby.  Ikke i Konstantinske hærer eller mektige kirker, uansett hvordan de er organisert eller hvilket navn de enn bærer,  – men midt i mellom oss. 

– Her kan vi være trygge på at han virker med sitt ord og sine nådemidler; ordet, bønnen,  dåpens vann og bordet som er dekket. Her møter vi allerede nå sannheten om våre liv. Her får bekjenne det som ikke holder mål, og her opplever vi tilgivelsens kraft og muligheten til å leve i sannhetens rike. Midt i tiden får vi her en forsmak på det som skal komme. Her virker sannhetens Ånd og tenner håpet i våre hjerter.

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar Andersen