Hyrdebrev fra biskop Christian

«Til dere som identifiserer dere som LGBTQ vil jeg si: Jeg er oppriktig lei for den smerte, som debatten i Metodistkirken har påført dere», skriver biskop Christian Alsted i et hyrdebrev til medlemmer og venner av Metodistkirken i Norden&Baltikum etter Generalkonferansen i St. Louis sist helg.

Biskopen sier han forstår at LGBTQ-personer kan oppleve at kirken ikke lever opp til sitt motto om åpne hjerter, sinn og dører. «Jeg forstår at dere kan oppleve at det ikke er sant og at døren er lukket. Men jeg forsikrer dere om at deres lokale menighet ikke har forandret seg. LGBTQ-personer er stadig velkomne som medlemmer i våre kirker. Vi er alle Guds barn, skapt i hans bilde, og vi ønsker å være kirke sammen med dere og med alle mennesker, skriver biskopen i hyrdebrevet som blir lest/distribuert i alle bispedømmets kirker søndag. Du kan også lese hyrdebrevet i sin helhet her:

København februar 2019

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige!
(Kol. 3: 14-15)

KJÆRE MEDLEMMER OG VENNER I DE NORDISKE OG BALTISKE LAND

Jeg hilser dere med Paulus’ ord til menigheten i Kolossai, som minner oss om å ta imot den kjærlighet, som vi har lært å kjenne i Jesus Kristus. Vi blir oppfordret til å ta kjærligheten på, den er et valg, og den er det fullkomme bånd, som holder oss sammen.

Jeg skriver til dere fra St. Louis, Missouri i USA, hvor kirkens ekstraordinære Generalkonferanse ble avsluttet tirsdag kveld. Generalkonferansen er kirkens øverste lovgivende myndighet, og mange av dere har sammen med metodister i hele verden bedt for kirken og for konferansen. – Jeg vil takke for deres forbønn og for deres kjærlighet til kirken.
De seneste månedene har jeg flere ganger oppfordret til å ha tillit til at Generalkonferansen, når den samles til gudstjeneste, ettertanke og debatt, vil kunne treffe beslutninger som kan lede oss inn i Guds fremtid. I kirken har vi forskjellige forståelser av menneskelig seksualitet og av hvordan vi vil være kirke med LGBTQ-personer. Ved den ekstraordinære Generalkonferansen klarte vi ikke å komme frem til en bred felles beslutning. Kirken var delt før konferansen, og det er den fortsatt.  
Med et knapt flertall vedtok Generalkonferansen den såkalte ”Traditional Plan”, som fastholder kirkens nåværende posisjon hvor homofile og lesbiske som lever i parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at kirken fortsatt ikke tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og diakoner ikke holder seg innenfor rammene.

«Traditional Plan” ble straks sendt til vurdering i kirkens Juridiske Råd, som allerede to ganger har erklært at store deler av planen er i strid med kirkens konstitusjon og derfor ikke vil være gyldig. Juridisk Råd vil avsi sin dom i april måned, deretter vet vi hvilke paragrafer som vil være gyldige.

Det er også vesentlig å notere seg at ingen beslutning truffet ved denne Generalkonferansen vil ha effekt før etter vår egen Sentralkonferanse våren 2021. Der vil det være muligheter for å gjøre tilpasninger til vår kontekst.  

Noen vil uten tvil være skuffet og oppleve beslutningene som unødvendig stramme og kontrollerende, mens andre vil være tilfredse med vedtakene.

På årskonferansen senere i år vil det være mulighet for å ha grundige samtaler om hva Generalkonferansens beslutninger innebærer.
Det er min klare oppfatning at det til tross for innstramninger, fortsatt står enhver fritt å være uenig i kirkens ordning og å gi åpent utrykk for denne uenigheten.  

Sentralkonferansens Råd vil møtes den 30. mars i København. Her vil Generalkonferansens beslutninger bli debattert, og vi vil overveie mulige konsekvenser for vår sentralkonferanse, som for uten de nordiske og baltiske land også omfatter Eurasia.

I den nærmeste tid vil det være møter i de enkelte land, hvor Generalkonferansens beslutninger vil bli presenterte, og det vil bli mulighet for gode samtaler.

Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om mennesker og om kirken. Vi snakker om sønner, døtre, nieser, nevøer, barnebarn, venner og medlemmer av våre menigheter, som er homofile og lesbiske. Og vi må erkjenne at vi i den globale Metodistkirken er dypt uenige om hvordan vi kan være kirke med alle mennesker og ta del i Guds misjon i verden.

Til dere som identifiserer dere som LGBTQ vil jeg si: Jeg er oppriktig lei for den smerte, som debatten i Metodistkirken har påført dere. Vi taler ofte om å være en kirke med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører, og jeg erkjenner og forstår at dere kan oppleve at det ikke er sant og at døren er lukket. Men jeg forsikrer dere om at deres lokale menighet ikke har forandret seg. LGBTQ-personer er stadig velkomne som medlemmer i våre kirker. Vi er alle Guds barn, skapt i hans bilde, og vi ønsker å være kirke sammen med dere og med alle mennesker.

I en anspent tid med dyp uenighet, er det lett å ødelegge relasjoner, som det kan lang tid å gjenoppbygge. Derfor ønsker jeg å si til oss alle at vi skal ta oss av hverandre og være varsomme i forhold til hverandre. Jeg oppfordrer til at vi tenker oss grundig om før vi kommenterer eller poster på sosiale medier og at vi søker å lytte til hverandre og unngå støtende og polariserende bemerkninger. Selv om vi kan være uenige, er vi fortsatt kalt til å elske hverandre og til å dele Guds kjærlighet med alle.

Metodistkirkens stifter, John Wesley, utformet for mange år siden tre enkle regler, som han oppfordret metodistene til å følge. Han kalte dem ”De Alminnelige Regler”, og de er bemerkelsesverdig aktuelle i denne situasjonen. For det første ”Unnlat å gjøre det onde”, for det andre ”Gjør det gode” og for det tredje ”Bli i Guds kjærlighet ved å anvende nådemidlene”. Vi vil fortsette å feire gudstjeneste sammen, å be sammen, å tilbe Gud sammen, å dele nattverden med hverandre og å snakke sammen. – Vi vil derfor kle oss i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.


Må Gud fortsatt lede oss inn i sin fremtid!

Christian Alsted
biskop