Ta ansvar for flyktningebarna!

Ingen handlinger fra foreldre, selv ikke deltakelse i den type krigføring som IS har ført, kan frata barn deres grunnleggende rettigheter», heter det i en uttalelse fra Metodistkirkens ledelse i Norge. Kirken ber norske myndigheter vise ansvar og etterlyser handling for å ivareta rettighetene til norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak.

Uttalelsen som ble publisert torsdag kveld, er undertegnet biskop Christian Alsted, tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal, og lederen av kirkens Hovedstyre, Audun Westad.

Dette er klar og god tale fra kirken vår, og alle metodister av god vilje bør bidra til å gjøre kirkens holdning kjent!

Nyhetsbilde fra en av flyktningeleirene i Syria

Slik lyder uttalelsen i sin helhet:

«Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter.

Metodistkirken anerkjenner barnas ukrenkelige verdi uavhengig av deres foreldres handlinger, noe også Metodistkirkens sosiale prinsipper er tydelige på:

«Barn, som før ble ansett som voksnes eiendom, anerkjennes nå som fullverdige mennesker i seg selv, men også som individer som voksne og samfunnet for øvrig har visse særskilte forpliktelser overfor […]. Barn har videre rett til mat, husly, klær, helse- og velferdsordninger og emosjonell trygghet på samme måte som voksne, og vi anerkjenner disse rettighetene som ukrenkelige uavhengig av foreldres eller foresattes handlinger eller manglende handlinger. Barn må særlig beskyttes fra økonomisk, fysisk, emosjonell og seksuell utnyttelse eller misbruk.»

Det er etter Metodistkirkens syn ingen handlinger fra foreldre, selv ikke deltakelse i den type krigføring som IS har ført, som kan frata barn deres grunnleggende rettigheter.

Vi anser det derfor som vår plikt som kristne og som samfunnsborgere å ta vare på disse barna og å gjøre vårt ytterste for at de får den hjelp og omsorg de trenger og fortjener.

Vi vil oppfordre alle dem som er i kontakt med barna, det seg være via menigheter og organisasjoner eller som privatpersoner, å være inkluderende medmennesker og ta dem godt imot.

De norske barna i flyktningleirene har vi et felles ansvar for. Derfor vil vi til sist også komme med sterke oppfordringer til norske myndigheter om å hjelpe disse barna og dermed sikre at deres rettigheter ivaretas.»

Nyhetsbilde fra en av de syriske flyktningeleirene.