Metodistkirken på vei mot full aksept og inkludering av LGBTQ+

Et flertall på Metodistkirkens Årskonferanse 2019, åpnet sist lørdag, 22. juni, for en framtidig full inkludering av homofile og lesbiske i kirken. Konferansen vedtok å nedsette et utvalg som skal utrede hva som skal til for å komme dit. Biskop Christian Alsted har idag sendt ut et hyrdebrev om saken.

Dette er ordlyden i årskonferansevedtaket som fikk stort gjennomslag i norske medier gjennom helga:

«Metodistkirken i Norge opplever uro, stor uenighet og fare for splittelse etter den ekstraordinære Generalkonferansens vedtak.

Vi erkjenner at det er mange i Norge som har et annet standpunkt enn det Generalkonferansen vedtok og at det derfor går mot en kirke i Norge som inkluderer begge syn. Samtidig er det et klart mindretall som ønsker å holde fast ved kirkens tradisjonelle syn. Før vi fatter formelle vedtak bør vi utrede mulighetene for å leve sammen i respekt og uenighet.

Utvalget skal i sitt arbeid holde seg orientert om lignende prosesser innenfor The United Methodist Church i vårt eget biskopsområde, Europa og USA.

Det er et sterkt ønske om å holde kirken samlet, og finne veier eller modeller for fortsatt å være én kirke. Vi vil derfor foreslå følgende:

1.    Det nedsettes et utvalg på åtte personer, tre ordinerte og fire lekfolk pluss tilsynspresten for østre distrikt. Utvalget legger frem en innstilling til Årskonferansen 2020.
2.    Utvalget skal avspeile ulike syn, oppnevnes av kabinettet, i samråd med hovedstyrets ledelse, og ledes av tilsynspresten for østre distrikt.
3.    Samtalene foregår i fortrolighet men med åpne kanaler til resten av kirken

Utvalget skal svare på følgende spørsmål:
A.    Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B.    Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.

Vedtatt i konsensus-prosess

Vi gjengir her hva Metodistkirken i Norges nyhetstjeneste skrev om debatten i forkant av vedtaket: 

«Etter en omfattende og inkluderende konsensusprosess, der det kun på et par punkter ble holdt vanlige avstemninger, arbeidet konferansen frem et vedtak som fikk svært bred konsensus.

Prosessen ble gjennomført ved at forsamlingen ga uttrykk for sin holdning ved å rekke opp blå eller orange ark. Blå indikerer kjølighet/uenighet til det som ble sagt/foreslått, og orange varme/tilslutning. Så ble de som var i mindretall hørt for å arbeide inn endringer for å få størst mulig konsensus. Når en oppnådde nesten ren konsensus, ble de som fortsatt holdt oppe blå lapper spurt om de opplevde seg som sett og hørt. Det ble bekreftet ved hvert viktige punkt.

Det eneste punktet det ble stor diskusjon om, og som krevde en vanlig avstemning, var et forslag fra Roar Barmen Fløysland om å endre ordlyden om at vi bevegde oss mot en kirke med to syn. Han fikk støtte fra flere som ønsket at det skulle være en helt åpen prosess en gikk inn i, uten noen indikasjon om sluttproduktet.

Dette ble imøtegått av blant annet Marianne Munz og Audun Westad. De påpekte at det omforente forslaget var et bredt kompromiss der de opprinnelige forslagsstillerne ga fra seg en tydelighet de ønsket. Å fjerne dette helt, slik endringen foreslo, ble å gå for langt.

Ved konsensusindikasjon viste det at det fortsatt var et betydelig mindretall som ønsket endringen. Det ble derfor valgt å gå til en tradisjonell avstemning. Etter to innlegg for og to mot, ble det en avstemning der det var et tydelig – men ikke overveldende – flertall, mot endringen.

En gikk deretter tilbake til forslaget og konsensusindikasjon viste at det var en stor og bred enighet. Biskop Alsted spurte de få som fortsatt holdt blå lapper om de opplevde seg som sett, hørt og inkludert, og det ble bekreftet. Biskopen konkluderte derfor med at forslaget var endelig vedtatt.

Hyrdebrev

Tirsdag 25. juni sendte biskop Christian Alsted, på vegne av seg selv og tilsynsprestene, ut et hyrdebrev som i sin helhet er viet denne saken på Årskonferansen:

«Det var fremsatt flere forslag om en vei videre til den norske årskonferanse i år, og i løpet av behandlingen ble ytterligere to endringsforslag presentert. Forslagsstillerne ble bedt om i fellesskap, å utarbeide et forslag, og de klarte å utarbeide et kompromissforslag. Alle andre forslag ble trukket.

Gjennom hele behandlingen anvendte vi en konsensusprosess og hadde en lang, god og respektfull samtale, hvor konferansen underveis ble bedt om å indikere om de var varme (orange) eller kalde (blå) i forhold til forslag, konkrete spørsmål og enkelte innlegg. Det er vesentlig i en konsensusprosess å sikre, at så mange forskjellige stemmer som mulig blir hørt, og at mindretallet er godt ivaretatt og får mulighet til å gi uttrykk for sine betenkeligheter og sin uenighet.

Konferansen var ikke enig, men det var full konsensus for, og alle aksepterte og anerkjente, at det var konferansens vilje å følge det felles forslag med få justeringer. Det var et klart flertall i konferansen for å bevege seg i en retning, hvor kirken gir plass for to likeverdige syn, og at vi samtidig så langt som overhodet mulig søker å bevare kirkens enhet. (vår uthevelse, red.anm)

Det var dem som ønsket at årskonferansen tydeligere skulle uttale at den vil jobbe for full inklusjon av LGBTQI personer, og det var dem som ønsket, at årskonferansen skulle bekrefte kirkens nåværende posisjon. Konsensusprosessen viste at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke gjensidig respekt og enhet.

Kirkens offisielle posisjon er uendret, og vi er bevisste på, at beslutningene ved den ordinære Generalkonferansen i mai 2020 og senere ved Sentralkonferansen i mars 2021 vil foreta endringer av kirkeordningen, og at vi ikke kan forutsi hva disse endringer vil være. Disse endringer vil tre i kraft 15. mai 2021.

Det årskonferansen bestemte var, proaktivt å nedsette et bredt sammensatt utvalg, som skal undersøke hvordan Metodistkirken i Norge kan bli en kirke som inkluderer begge syn.

Utvalget skal svare på følgende spørsmål:

A. Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.

B. Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.

Kabinettet vil i samarbeide med Stephanie Buadu (MBU leder og fra kirkens hovedstyre) oppnevne utvalget, som ledes av tilsynsprest Knut Refsdal. Utvalget vil legge frem en innstilling til årskonferansen 2020.

Vi er bevisste på at Årskonferansens beslutning vil bli mottatt på forskjellige måter i menighetene. Noen vil synes at beslutningen ikke er tilstrekkelig vidtgående, og andre vil synes at beslutningen går altfor langt. Årskonferansen viste at det er mulig å snakke sammen om vanskelige spørsmål med gjensidig kjærlighet, respekt og anerkjennelse.

Årskonferansen viste også at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke felles forståelse og felles grunn. Vi håper og ber, at dette gode samtaleklima kan fortsette i de kommende måneder.

Samtidig oppfordrer vi menighetene til forbønn for utvalget og for hele United Methodist Church. Vi er fremdeles kallet til å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler for derigjennom å forandre verden.

På vegne av kabinettet

Christian Alsted

biskop

Klarere tale fra Trondheim

Det er verd å merke seg at Trondheim Metodistkirke, på linje med en rekke andre lokalmenigheter, i forkant av Årskonferansen vedtok langt klarere uttalelser. 

Menighetskonferansen i Trondheim 13. mai, vedtok blant annet å gi uttrykk for følgende:

«Inntil det foreligger en endelig avklaring om fremtiden til UMC og Metodistkirken i Norge, finner Trondheim menighet det nødvendig å klargjøre sin posisjon:

Vi kan tenke ulikt om dette i Trondheim menighet, men flertallet i menighetskonferansen tror ikke at homoseksualitet er uforenlig med kristen lære. Derfor kan og vil vi ikke innrette oss etter ordlyden i kirkeordningens paragrafer knyttet til homoseksualitet, og vi tar sterk avstand fra de ytterligere innstramningene og restriksjonene som ligger i Generalkonferansens vedtak av Traditional Plan.

Vi mener veien videre for kirken, er en løsning innenfor intensjonene i «The One Church Plan», som også flertallet i Biskopsrådet sto bak, og som samlet støtte fra 2/3 av de amerikanske og vesteuropeiske delegatene til generalkonferansen. Vi støtter videre prosesser, samtaler og utredninger med sikte på en fullt LGBTQ+ aksepterende og inkluderende Metodistkirke i Norge/Norden/Vest-Europa, i eller utenfor UMC. Samtidig vil vi i en slik kirke gi rom for ordinerte til å reservere seg i forhold vigsel og ordinasjon av homofile.


Trondheim Metodistkirke ønske ALLE mennesker velkommen i vår menighet, uavhengig av deres seksuelle orientering og kjønnsidentifisering. Vi bekrefter LGBTQ+-personers hellige verdi og rett til full aksept, inkludering og tjeneste på alle nivå i kirken. Vi er åpne for vigsel av LGBTQ+-personer i vår kirke og for ordinasjon av LGBTQ+ pastorer og diakoner. 

Som en refleks av Guds ubetingede nåde og kjærlighet, vil Trondheim Metodistkirke fortsatt være en raus og ekte metodistmenighet med åpne hjerter, sinn, dører.»

Vi oppfordrer fortsatt alle til å følge prosessen videre gjennom nyhetsdekningen på  www.metodistkirken.no, og metodistkirken i Norges side på Facebook. Vi anbefaler også Facebookgruppen «Nordic methodists for a way forward». I tillegg skal vi selvfølgelig prøve å henge med så godt vi kan på menighetens hjemmeside www.trondheimumc.com og menighetens Facebookside!