Vi er også formelt på stell!

Som erstatning for den korona-avlyste Menighetskonferansen 2020, ble det tirsdag 14. april holdt ekstraordinær «digital» Pastoratkonferanse. Der ble regnskapet for 2019 godkjent, budsjettet for 2020 lagt fram, og alle valg foretatt! Dermed er vi også formelt på stell!

Pastoratkonferansen betyr hos oss i praksis menighetsrådet + tilsynsprest. Konferansen ble holdt via møte/konferansenettstedet Zoom, med tilsynsprest Ingull Grefslie som innkaller og ordstyrer.

En ekstraordninær pastoratkonferanse har ifølge vår kirkeordning fullmakt og myndighet som en menighetskonferanse – så alle vedtak og valg er følgelig lovlig formelt gjennomført. 

Det hindrer ikke at du, dersom du har spørsmål / kommentarer / innspill knyttet til rapporter, regnskap/budsjett og valg, fortsatt kan rette disse til enten menighetsrådets leder Arvid Strømme eller pastor Christina Thaarup. Det vurderes også å få berammet en «orienterende» Menighetskonferanse i løpet av høsten hvor aktuelle spørsmål kan drøftes.

Hovedpunkter fra Pastoratkonferansen:

Menighetens regnskap for 2019 ble godkjent med et driftsresultat på minus 772.910,72 kroner. Det kan se og høres dramatisk ut, men skyldes i hovedsak at prosjektregnskapet for nytt kjøkken/toalett-anlegg er tatt inn i hovedregnskapet. Resultatregnskapet, etter overføring av fondsmidler etcviser en minus på 15.925,97 kroner.

På inntektssiden er det hyggelig å se at vi har en pen økning i både uke/månedsoffer, gaver med skattefritak, samt høst/våroffer og utleie av kirken. (Leieinntektene i 2019 var ca. 109.000 kroner) 

Budsjettet for 2020 ble laget før koronakrisen. Det blir et spennende år. Vi vet allerede at vi ikke får leieinntekter som planlagt. Samtidig har vi fått 150.000 kroner i kjøkkenprosjekt-tilskudd fra Metodistkirkens Eiendomsfond som ikke var budsjettert. Vi vil revidere budsjettet til høsten når vi har mer oversikt over situasjonen og «koronaeffekten». 

Også for dette driftsåret er det budsjettert med større forbruk enn inntekter som ledd i bevisst satsing og som signal om at vi fortsatt ønsker å bygge menighet – og håper det vil lykkes.

Opprydding i kirkeboken. En opprydding som pastor har foretatt i kirkeboken, viser at menighetens statistikk gjennom flere år har vært feil, og vist flere medlemmer enn menigheten reelt har hatt. I samråd med Metodistkirkens Hovedkontor er medlemstallet nå korrigert, og viser at vi pr. 31.12.2019 hadde 109 «bekjennende» medlemmer og 159 «døpte» medlemmer («menighetsbarn»). Den samlede metodistbefolkningen i Trondheim er dermed 268 personer.

Valg til menighetens råd / utvalg og tjenester:

Alle valg ble gjort i tråd med forslag fra nominasjonskomiteen. 

Menighetsråd 2020:

Leder: Arvid Strømme 

Kasserer: Bjørg Burkeland

Personalkomiteleder: Sylvi Larsen Strømme

Kirkevergeleder: Sven Egil Nørsett 

Gudstjenestekomiteen/BUR slåes sammen: Velger selv sin representant

Legdelegat årsklasse 2020–2023: Ingerid Marie Hoggen

Varadelegat: (nominasjonskomiteen får mandat til å finne vara)

Medhjelper: Ellisiv Sivertsen

Finanskomite:

Menighetsrådet

Kasserer: Bjørg Burkeland

Revisorer: Sven Egil Nørsett, Rune Lilletun Hoggen

Personalkomite:

Leder: Sylvi Larsen Strømme

Årsklasse 2018–21: Paolo Pisciella

Årsklasse 2019–22: Sylvi Larsen Strømme og Siri Strømme

Årsklasse 2020–23: Tamisha Kindberg, Torunn Andersen

Legdelegat og pastor

Kirkevergekomite:

Sven Egil Nørsett 

Bjørn Gunnar Andersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bjørg Burkeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Runar Bush Iversen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Baffour Kofi Gyimah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 – Koordinator for utleie av kirken; Asbjørn Stjern (knyttes til kirkevergekomiteen)

Gudstjenestekomite:

Pastor/Menighetsleder, Ole-Einar Andersen, Anne Jorunn Midtkil, Synnøve Sivertsen, Sylvi Larsen Strømme, Hannah Burkeland, Ingerid Marie Hoggen

Nominasjonskomite:

Leder: Pastor/menighetsleder

Årsklasse 2018–21: Edvard Sivertsen

Årsklasse 2019–22: Sissel Johansen

Årsklasse 2020–23: Sven Egil Nørsett

(Karantene: Henriette Strømme, Sylvi Larsen Strømme, Bjørg Burkeland)

Gudstjenesteverv: (Til orientering)

Nattverdmedhjelpere: Ernestina Osei-Assibey, Edith Nørsett

Alter: Edith Nørsett

Teknikere: Trygve Sivertsen, Rune Lillethun Hoggen, Hans Kristian Strømme, Paolo Pisciella, Magnus Holten Skånland

Tellere: Bjørge Nilsen, Asbjørn Stjern

Øvrige verv: (Til orientering)

Lotterikomite: Anne Jorunn Midtkil, Sven Egil Nørsett

Bevertningskomite: Edith Nørsett, Torunn Andersen, Bjørg Burkeland, 

Diana Di Giampaolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Historiker: Håkon Anders Andersen

IT-kontakt: Rune Lillethun Hoggen

Søndagsskoleleder: Guttorm Tysdal, Åse-Karen Mortensen

Brannvernsleder: Sven Egil Nørsett

Myldremiddagskokk: Ole-Einar Andersen, Edith Nørsett, 

Representasjoner: (Til orientering)

Trondheim Kristne Råd: Pastor, vara: Anne Jorunn Midtkil

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn: Christina Thaarup

Følgende funksjoner ivaretas av pastor:

Misjonskontakt, Kvinnekontakt, Familie og Medier, Kirkens Nødhjelpkontakt