VI GRATULERER FOSEN-samene!

Metodistkirken i Trondheim gratulerer Fosen-samene med dommen i Høyesterett som erklærer at både Storheia og Roan vindkraftverk krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Vår gratulasjon bygger på en uttalelse fra Metodistkirken i Norges Årskonferanse 2017 som innebærer sterk støtte til samene og samiske rettigheter som norsk urfolk. I uttalelsen heter det blant annet at «Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.»

Mandagens (11.oktober) oppsiktsvekkende og viktige dom i Høyesterett, gir reineierne på Fosen medhold i at vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen er satt opp i strid med urfolksrettighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2010 konsesjon til disse prosjektene, men med Høyesteretts dom er vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse ugyldige.

Høyesterett slår fast at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

Metodistkirken og samene

I begrunnelsen for forslaget som førte til Metodistkirkens støtteerlæring til samene fra 2017, ble det understreket at som kirke ikke kan være feststemt og uforpliktende for urfolk bare inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt. Og videre at vi I forhold til det norske urfolket må ta skrittet fra uforpliktende symboldeltakelse til aktiv solidaritet.

I den vedtatte uttalelsen heter det også:

«Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.«

«Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.»