KIRKENE i norge OG FLYKTNINGENE

Til menighetene i Norges Kristne Råd sine medlemskirker

Fellesskap og støtte til

flyktninger fra Ukraina

Krigen i Ukraina er nå inne i sin tredje uke, og ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene blir verre dag for dag. Mer enn to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen brøt ut. De fleste av dem er kvinner og barn. Norges Kristne Råd vil uttrykke vår dypeste medfølelse med ofrene for krigshandlingene. Vi deler smerten og sorgen med mennesker som må flykte, blir skadet og som har mistet sine kjæreste. Nå må vi stå sammen og gjøre alt vi kan for å støtte dem.

Be alltid!

Kirker og organisasjoner over hele verden går sammen i bønn for Ukraina.

Vi ber nå alle landets menigheter og kirker til å holde ut i tro og bønn til vår Herre Jesus Kristus som er vår og hele verdens fred, han som rev ned skillemuren, fiendskapet (Ef 2,14).

Be om fred i Ukraina. Husk også på alle andre som opplever krig og konflikt i andre deler av verden. Be for alle som har måttet flykte eller som befinner seg i krig og konflikt. Be om at de beskyttes og får erfare Guds omsorg og trøst gjennom solidaritet og handling fra det internasjonale samfunnet. Be om innsikt, mot og handlingskraft hos politikere og ledere til å velge dialog og til å gå fredens vei og vise vei til rettferdig fred.

Legg til rette for åndelig fellesskap

Ukraina er et åndelig sentrum i Europa og mange flyktninger som er kommet og som kommer vil ha stort behov for kristent fellesskap. Vi ber dere aktivt legge til rette for at flyktninger inviteres til deres gudstjenester og samlinger. Vi oppfordrer dere også til å legge til rette for at de kan bruke kirkene til egne gudstjenester om behovet er der.

Behovet for humanitær bistand er stort

Det er fantastisk å merke givergleden og engasjementet hos nordmenn som vil støtte Ukraina.

Mange av Norges Kristne Råds medlemssamfunn er engasjert i humanitær innsats i Ukraina og nabolandene. Vi oppfordre alle til å bidra ved å gi solide gaver gjennom eksisterende profesjonelle hjelpeorganisasjoner, som Kirkens Nødhjelp, Caritas, Frelsesarmeen, Pinsebevegelsen, ADRA m.fl. Hjelpearbeidet foregår under ekstreme og kaotiske forhold og det er viktig med god koordinering. Disse organisasjonene har kompetanse, erfaring og nettverk som sikrer at hjelpen når fram og at arbeidet utføres på best mulig måte. Organisasjonene er til stede med livsviktig nødhjelp i Ukraina og flere av nabolandene sammen med sine lokale partnere og i dialog med myndigheter. Det de særlig trenger fra oss nå er forbønn og økonomisk støtte.

Ta godt imot flyktningene – og god dialog med myndighetene

Flyktningene fra Ukraina begynner nå å komme til Norge, og vi forventer mange. Vi henstiller alle våre medlemssamfunn til å ønske dem velkommen og ta godt vare på dem.

Vi oppfordrer menigheter til å kontakte kommunene og tilby sin hjelp. Offentlige myndigheter har ansvar for mottak og integrering, men trenger sivilsamfunnets støtte. Vi har alle et ansvar for at flyktninger fra Ukraina, eventuelt også fra Russland, blir tatt godt vare på. Vi oppfordrer menighetene til å stille med åpne kirker og private til å kontakte kommunen for eventuelt å tilby botilbud.

Vi ber dere også vise vennlighet og omtanke for ukrainere og russere som er bosatt i Norge. Det er president Putins og hans regime som er ansvarlig for krigen, ikke vanlige russere. De trenger også omsorg i denne forferdelige situasjonen. Ta klart avstand fra stigmatisering, mobbing og ekskludering av vanlige russere i Norge er totalt uakseptabelt

En sårbar situasjon

Noen har organisert transport for å hente flyktninger fra grensene. Vi forstår ønsket om å hjelpe og verdsetter engasjementet, men vi vil likevel oppfordre til å kanalisere dette gjennom etablerte organisasjoner. Vi ber også om å utvise forsiktighet overfor private pengeinnsamlinger til nye aktører man ikke allerede har et godt etablert samarbeid med.

I store kriser er det alltid noen uhederlige mennesker som vil utnytte andres nød til egen fordel. FNs høykommisær varsler om at menneskehandlere opererer blant utsatte grupper. Politidirektoratets koordineringsenhet for ofre for menneskehandel (KOM) skriver: «Vi er sterkt bekymret for at utnyttelse av særlig kvinner og barn til menneskehandel vil kunne øke i tiden fremover, ikke bare i Ukraina, ved grensene og i nabolandene, men også i land som Norge som vil motta store grupper med flyktninger og fordrevne i tiden fremover. Mange vil være i en sårbar situasjon som kan utnyttes, både som ledd i transport og annen bistand fra privatpersoner/organiserte nettverk, eller etter ankomst. Vi er bekymret for utnyttelse både til seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester».

Dette er viktig å være klar over og et argument for å bruke etablerte hjelpeorganisasjoner. Vær oppmerksom på at flyktningene kan ha vært usatt for overgrep og hatt svært traumatiserende opplevelser etter at de forlot sitt hjem. Når de kommer hit til oss skal de bli møtt av medmennesker som tar imot dem med et varmt hjerte og hender som er villige til å hjelpe dem i et nytt land, men som samtidig anerkjenner at det kan være behov for å påkoble fagkompetanse. Flere av de kirkelige diakonale organisasjonene har kunnskap og kompetanse både i flyktningehåndtering og menneskehandel-problematikk. Ønsker dere kursing eller mer informasjon, anbefaler vi å samarbeide med disse. Norges Kristne Råd kan om ønskelig formidle kontakt.

Med vennlig hilsen

Berit Hagen Agøy, styreleder

Erhard Hermansen, generalsekretær

Vedlegg: Bønner til bruk i gudstjenesten

Bønner til bruk i gudstjenesten

Samlingsbønn

Hellige treenige Gud, du er verdens opprettholder og frelser. Vi kommer sammen i bønn for Ukraina. Vi ber om innsikt, mot og handlekraft hos politikere og ledere til selv å gå fredens vei og vise andre veien til rettferdig fred. Styrk enheten mellom mennesker, folk og stater. Og vær nær alle mennesker som befinner seg i det konfliktrammede området, at de erfarer verdens solidaritet og din kjærlighet og nærhet, Gud. Kom synlig til stede gjennom utstrakte hender. Se til alle russere og andre grupper som også lider under denne krigen. Hjelp oss alle å arbeide for fred og forsoning. Jesus Kristus, vår befrier, kom med din trøst i våre urolige hjerter og forny håpet i oss alle. Kom med din fred.

Fredsbønn

Hellige, treenige Gud, du er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde. Sammen med din Kirke i hele verden kommer vi til deg og ber:

beskytt folket i Ukraina! La ditt rike komme.

A: Hør vår bønn.

Jesus Kristus, vår frelser og fredsfyrste, kom med din trøst til alle som er redde og frykter for sine liv. La dem erfare din trøst og omsorg, og finne styrke og mot til å stå i prøvelsene. Send mennesker i deres vei med hjelpen de trenger La ditt rike komme.

A: Hør vår bønn.

Vi ber om beskyttelse over barn og unge. Over urolige og sørgende. Over syke og skadde, over dem som må bli hjemme og dem som må flykte. For de redde, målbevisste? de sårede, de sørgende og for pårørende. Vi ber for de medmenneskene som nå er soldater i felt. Se i nåde, Gud! La ditt rike komme.

A: Hør vår bønn.

Til deg, Gud, kommer vi og ber om fred i Europa og verden. Gi verdens ledere klokskap, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne vei til rettferdig fred.

Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! La ditt rike komme.

A: Hør vår bønn.

Vi ber for politiske ledere og nasjonale myndigheter i. Vi ber om sannhetens lys og hjertets omvendelse for dem som erklærer krig; Vi ber om utholdenhet og mot for dem som søker fredelige løsninger. Vis oss hvordan vi kan bidra til fred og trygghet, og hvordan vi kan ta imot våre medmennesker all slags nød – nær og fjern. Herre, forbarm deg over oss. La ditt rike komme.

A: Hør vår bønn.